Satir, goda råd och läsarbrev i den moraliska veckopressen

”Gunstige Läsare. Den Sedo-lärande Mercurius ärnar hwar Wecka utgifwa et Arck, som innehåller någon Moralisk Discours, eller Betraktelse. Hans Ändamål är, at föra dig til en sådan Wandel som anstår et förnufftigt Creatur […].” Med de orden introducerades genren ”moraliska veckoskrifter” 1730.

”God dag, Swenska Fruentimmer! Det var länge sedan man gaf Eder från trycket en så förtrogen hälsning.” Ur Then Swänska Argus I:3.

Sedolärande Mercurius (1730–1731) var den första svenska tidskriften i den så kallade Spectator-genren – en genre som hade uppkommit i London på 1710-talet och därefter snabbt spritt sig i Europa. I Sverige kallades Spectator-tidskrifterna ”moraliska veckoskrifter”, och under 1730-talet utkom sammanlagt nio sådana skrifter, samtliga producerade i Stockholm. Den mest kända är Olof Dalins Then Swänska Argus (1732–1734). Med dessa veckoskrifter kom nya aspekter till svensk periodisk press: ett förbindligt tilltal, ett moraliskt vägledande innehåll och, framför allt, en ambition att roa och att samspela med läsekretsen.

I doktorsavhandlingen God dag, min läsare! uppmärksammar jag de mediehistoriska förutsättningarna för genren i Sverige. Studiens första fråga är: Vilka omständigheter var det som gjorde uppkomsten möjlig just under 1730-talet? Hade det skett påtagliga förändringar för någon enskild faktor, så som tryckteknologi, distribution, läskunnighet eller censur, som möjliggjorde utgivningen? Studien visar att för ingen av dessa faktorer förändrades omständigheterna på ett sådant sätt att det förklarar genrens framväxt. Bakgrunden finns istället i flera omställningar efter enväldets sammanbrott. Den tidiga ”frihetstiden” medförde en ökad optimism, ett friare samtalsklimat, bättre ekonomi och nya konsumtionsmöjligheter för redan gynnade grupper. Bland annat började tryckeriproduktionen växa till sig med fler privata initiativ och utrikeshandeln ökade – ett par faktorer som är tydligt sammanlänkade med uppkomsten av moraliska veckoskrifter på svenska.

Den andra fråga som jag fokuserar på i studien gäller betydelsen av brevet och brevformen i veckopress under seklet. I Sedolärande Mercurius och flera av efterföljarna inbjöds läsarna att bidra med brev och andra texter, och många införda brev, som presenteras som läsarbrev, ger ett intryck av att inbjudningarna hörsammades. Vad var det för slags frågor som togs upp i brev? Vilka funktioner hade brevmaterialet, och hur förändrades det över tid? Läs mer här.

Priser och belöningar för God dag, min läsare!
Pris om 40 000 kr från Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, ur fonden för svensk folklivsforskning, med motiveringen att avhandlingen ”lägger en viktig grund för förståelsen av mediernas förändring mot allt större läsargrupper”.
Stipendium om 60 000 kr utdelat av Svenska akademien, ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse, i juni 2014.

Röster i media om avhandlingen
Intervju på Olof von Dalin-sällskapets hemsida, publicerad i maj 2015.
Artikel i Dagens Nyheter 19 november 2014.
Recension i Tidskrift för litteraturvetenskap 2014: 1.
Intervju i Vetenskapsradion Forum 13 januari 2014.
Artikel i den nationella forskningsportalen forskning.se 20 november 2013.

Publicerat om veckoskrifter på 1700-talet [av Tilda Maria Forselius]

2018 ”Paying the Price for Women’s Vice: Economic Arguments in the Swedish Moral Weeklies Sedelärande Mercurius and Then Swänska Argus”, i Klaus-Dieter Ertler et al. (red.) Discourses on Economy in the Spectators. Hamburg: Verlag Dr Kovac (2018), s. 43–62.
2016 ”‘Aber mein Lieber Schneider’: The Printer as a Media Actor and the Drama of Production in Then Swänska Argus (1732–34)”, Journal of European Periodical Studies vol. 1, no 1 (Summer 2016), s. 25–36. Fulltext (journal homepage)
2015 God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730-1773. [Uppdaterad och utökad diss.] Lund: ellerströms förlag. Fulltext-version: Forselius (2015) thesis fulltext, med sammanfattning på engelska.
2008 ”When authors say goodbye to readers: Last letters in The Swedish Argus and Letter exchange, two Swedish eighteenth-century essay papers”, Last Letters. Ed. Sylvie Crinquand, s. 10–24, Newcastle, 2008.
2007 ”Brevs gränser och gränsöverskridanden: Om C.C. Gjörwells Bref om blandade ämnen och Abraham Sahlstedts swar”, Den litterära textens förändringar: Studier tillägnade Stina Hansson. Red. Stefan Ekman, Mats Malm, Lisbeth Stenberg , s. 129–141, Stockholm/Stehag, 2007.